Hvordan søke om spillemidler

Hvert år brukes en andel av Norsk Tippings overskudd, også kalt spillemidlene, til nybygging av idrettsanlegg. Kulturdepartementet deler ut midlene, men søknader behandles gjennom kommunen. Det åpnes for søknader den 15. juni hvert år, men kommunene har gjerne egne frister tidligere på året.

Her følger en kort og forenklet veiledning som viser hvordan man kan søke på disse midlene. En fullstendig veiledning finner du her.

Hvem kan søke?

Spillemidler til idrettsanlegg har tradisjonelt sett blitt tildelt kommuner og idrettslag som er organisert i Norges Idrettsforbund, men det er også andre organisasjoner som kan søke om midler. En oversikt over godkjente søkerorganisasjoner finnes her, men husk at denne revideres hvert år, så det kan komme endringer om hvem som kan søke og ikke.

Merk at foretak og sammenslutninger slik som stiftelser, aksjeselskap og samvirkeforetak, må forhåndsgodkjennes som søkere av Kulturdepartementet. Dette gjøres ved at vedtektene for sammenslutningen sendes departementet til vurdering innen 15. november.

Hva må du gjøre som søker?

Finn ut om din organisasjon oppfyller kravene

Bestemmelsene for tilskudd stiller mange krav til søker, både vilkår som må følges for at søknaden og anlegget skal kunne bli godkjent, og krav til hvordan anlegget skal brukes og drives i fremtiden. Bestemmelsene finnes på www.anleggsregisteret.no, men kan også lastes ned fra Kulturdepartementet. Disse revideres hvert år, slik at en må oppdatere seg på punkter som er relevante for sin søknad. For søkere er det i hovedsak kapittel 2 og 3 som er viktige.

Kontakt kommunen

Hovedregelen er at alle må søke gjennom kommunen de tilhører, men dersom organisasjonen eller foreningen som ønsker midler til idrettsanlegg har et godt kapitalinnskudd, kan det være relevant at søknaden går dirkete til Kulturdepartementet og at foreningen selv blir eier av anlegget. Det er også aktuelt å søke direkte til Kulturdepartementet dersom søker har egen tomt tilgjengelig til det aktuelle anlegget det søkes støtte til.

 

De aller fleste søknadene må via kommunen, og det anbefales at den kommunen som søker om midlene også er byggherre i anleggsprosjektet. Det er viktig å komme i kontakt med kommunen tidlig i prosessen, da det er mye som skal på plass før en søknad kan leveres.

For at søknaden skal kunne godkjennes, må kommunen blant annet:

  • registrere anleggsprosjektet i idrettsanleggsregisteret
    (obs! svømmeanlegg skal forhåndsgodkjennes av Kulturdepartementet)
  • gjøre en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av anleggsplanene
  • innarbeide anlegget i en kommunal plan
  • stille garanti for søknadssummer over 3 millioner kroner

Før søknaden kan sendes må den ha inneholde noen grunnleggende dokumenter. Det aller viktigste er den idrettsfunksjonelle forhåndsgodkjenningen som er en samlet vurdering av det idrettstekniske og behovsmessige rundt et idrettsanlegg. Denne må være vedtatt, og søknaden vil bli avslått om den mangler en slik forhåndsgodkjenning.

Kostnadsoverslag

Kostnadsoverslag og finansieringsplan fylles ut i søknadsskjemaet. Overslaget skal være detaljert, og opplysningene skal kunne kontrolleres. Dette er viktig for å kunne beregne søknadssummen, som er en del av saksbehandlingen.

Finansieringsplan

Finansiering skal dokumenteres ved kopier av kontoutskrifter for egenkapital, vedtaksbrev for andre tilskudd, og lånetilsagn for lån. Dersom søknadssummen er så stor at kommunen må stille garanti, må også vedtaktsbrevet for denne garantien vedlegges.

Driftsplan

Driftsplanen skal redegjøre for planlagt drift og bruk av anlegget. Her skal det gå frem en plan for forvaltning og bruk, hvor ansvarlig for anlegget, planlagt brukssesong og brukstimer går fram. Driftsplanen skal vise til et driftsbudsjett for anlegget, og for større anlegg skal det også vedlegges en vedlikeholdsplan.

Det må også vedlegges dokumentasjon på eiendomsrett/bruksrett til grunn

Du får en detaljert beskrivelse av hele søknadsprosessen ved å klikke deg gjennom alle stegene på denne siden: https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/soknadsprosess/